Gammel Hellerup Gymnasium er for alvor ramt af covid-19, og smittetrykket er desværre markant stigende. Vi må desværre konstatere, at de nuværende tiltag og retningslinjer ikke har været tilstrækkelige for i tilfredsstillende grad at få bugt med smitten.

Derfor har skolen i dag sammen med Styrelsen for Patientsikkerhed udarbejdet en lokal løsning. Denne løsning indebærer, at hele 1.g årgangen hjemsendes til virtuel undervisning, foreløbigt hele uge 46.

Vi opfordrer eleverne til IKKE at være i tæt social kontakt med andre elever end deres stamklasser både i og uden for skoletiden, og appellerer til et samarbejde med forældregruppen om dette.

Vi håber at undgå for meget yderligere smitte på skolen, så vi kan fortsætte en hverdag, der er så normal som muligt, men alle eleverne skal være klar til hjemsendelse og virtuel undervisning, hvis det bliver nødvendigt. Ved  smittetilfælde på skolen rådfører vi os med Styrelsen for Patientsikkerhed og følge anbefalingerne nøje. 

Mundbind fra 29. november 2020

På grund af den voldsomt stigende smittespredning har regeringen indført et krav om mundbind på uddannelsesinstitutioner. Fra på torsdag d. 29. oktober skal alle derfor bære mundbind, når vi færdes på skolen, på gange, fællesarealer osv. Man skal ikke bære mundbind, når man er sammen med sin klasse i klasselokalet.

Reglen ligner reglen om mundbind på restauranter og cafeer, hvor man skal bære det, når man står op og går rundt, men ikke, når man sidder. Elever skal selv sørge for mundbind – ligesom i offentlig transport.

Strategi ved smitte

Vi har allerede oplevet smitte på skolen og strategien er som følger:

Hvis én elev i klassen konstateres positiv med COVID-19 skal alle tage en test og være hjemme de næste 4 dage eller indtil negativt prøvesvar foreligger.

Er man sendt hjem skal man betragte sig selv i karantæne, og al undervisning i disse klasser vil være virtuel i 4 dage og vi forventer at kunne optage undervisningen på skolen den 5. dag.

Er man nær kontakt, skal man have to test*

Alle må komme tilbage efter 1. negative test, hvis man ikke har symptomer.

Skolen skal have besked, hvis du som elev er testet positiv med COVID-19.

Når du bestiller test på coronaprøver.dk bedes du afgive korrekt telefonnummer, da Patientstyrelsen kontakter dig for smitteopsporing.

Husk, du selv skal kontakte dine nære kontakter.

Vi opfordrer til at alle downloader appen Smittestop.

* Du er nær kontakt til en smittet person, hvis du:

 • Bor sammen med en person, som er smittet.
 • Har haft direkte fysisk kontakt (fx kram) med en smittet person.
 • Har haft ubeskyttet og direkte kontakt til smittefarlige sekreter fra en smittet person (fx et brugt lommetørklæde).
 • Har haft tæt ”ansigt-til-ansigt” kontakt med inden for 1 meter i mere end 15 minutter med en smittet person (fx ved en samtale med personen).
 • Er sundhedspersonale eller andre, som har deltaget i pleje/behandling af en smittet person, og du ikke har benyttet de anbefalede værnemidler.

Hvis du har overholdt Sundhedsstyrelsens generelle råd, vil der være meget få personer, som du har været i nær kontakt med.

Forebyg smitte

Det er vigtigt, at vi gør alt, hvad vi kan for at mindske smittespredning på skolen og i fritiden.

Vi skal i fællesskab være opmærksomme på følgende:

 • Hold afstand (en meter), vask hænder, sprit af og host i ærmet.
 • Klasserne skal i videst muligt omfang holdes adskilt indendørs. Vi har dog lov til at gennemføre undervisning på valghold. På valghold sætter man sig primært med elever fra stamklassen.
 • Hold vinduer og døre åbne, så der er konstant udluftning.
 • Udendørs skal eleverne primært opholde sig med elever fra egen klasse. Når man mødes med andre, overholder man afstandskravet på en meter, håndhygiejne, hosteetikette osv.
 • Undlad at kramme, give hånd/high fives osv.
 • Har man symptomer på Corona, skal man blive hjemme, gå i selvisolation og blive testet hurtigst muligt. Hellere blive testet en gang for meget end en gang for lidt. Kontakt skolens kontor på 45 11 51 51. Kom ikke i skole med Corona-symptomer!
 • Kantinen er åben for salg, men man må ikke opholde sig i kantinen for at spise. Spis i stedet i klassen eller i skolegården.
 • Vær klar til at stille om til virtuel undervisning. Hav derfor Microsoft Teams installeret på din computer (1.g’erne får instruktion på skolen).
 • Brug mundbind, når du er med offentlig transport.
 • Fester og arrangementer, som vedrører alle elever på én gang, er indtil videre aflyst.

Lad os i fællesskab arbejde for at skabe en tryg og velfungerende hverdag.  

I instruksen nedenfor kan I læse mere om håndhygiejne, afstand m.m.

Med venlig hilsen

Bjarne Edelskov Nielsen

Rektor

INSTRUKS OM HYGIEJNE, ADFÆRD SAMT HÅNDTERING AF ELEVER OG ANSATTE MED SYMPTOMER PÅ COVID-19

Håndhygiejne og mad m.m.

For at sikre god håndhygiejne skal alle:

 • Elever og ansatte hyppigt vaske hænder med vand og flydende sæbe i løbet af skoledagen. Håndvask og hånddesinfektion er ligeværdige, dog anbefales håndvask altid ved synligt snavs på hænder, ved fugtige hænder, efter toiletbesøg og før håndtering af madvarer. Se denne video fra Sundhedsstyrelsen om håndvask.
 • Rengøre telefon, tablets og computer flere gange dagligt inden og efter skoledagen. Brug ikke hinandens devices.
 • Vaske eller spritte hænder før og efter brug af mus og tastatur.
 • Vaske hænder grundigt før og efter, der spises mad.
 • Være særlig opmærksomme på hygiejne ved tilberedning og anretning af mad.
 • Spise i klasselokalet og helst udenfor i den næste tid. Hvis det regner, så er der halvtag flere steder.

Afstand

 • Det er Sundhedsstyrelsens samlede vurdering, at HVIS elever og ansatte er ekstra opmærksomme på god hygiejne- og (især) håndhygiejne og HVIS elever og ansatte er opmærksomme på at begrænse antallet og varigheden af ansigt-til-ansigt kontakter, så kan man på skoler fra 1. august 2020 fravige den generelle anbefaling om at holde minimum 1 meters afstand mellem elever i samme klasse, når det er nødvendigt for, at undervisningen kan gennemføres. Inden for klasselokalet kan man dermed godt fravige kravet om 1 meters afstand og derfor kan almindelig undervisning gennemføres. Fravigelsen af afstandskravet gælder dog ikke generelt, og når man færdes på skolen, skal man derfor fortsat holde 1 m afstand og begrænse antallet af kontakter. Det er en betingelse for fravigelse af afstandskravet i klassen, at alle er opmærksomme på hygiejnekravene og på at begrænse antallet og varigheden af ansigt-til-ansigt kontakter!
 • Hvis eleverne er ekstra opmærksomme på god håndhygiejne, kan eleverne skifte lokale og deltage i undervisning sammen med andre elever (fx til faglokaler), når dette er en forudsætning for, at undervisningen kan gennemføres efter de almindelige bestemmelser i lovgivningen, herunder den fulde fagrække.
 • Personale bør så vidt muligt holde minimum 1 meters afstand til kollegaer og elever i normale situationer og minimum 2 meter til første række af elever ved tavleundervisning. Anbefalingen om 1 meters afstand for personale gælder ikke ved behov for omsorg, fx børn/unge der skal trøstes, og kan fraviges når dette er en forudsætning for, at undervisningen kan gennemføres.
 • Pauser og frikvarterer holdes klassevist og helst udenfor. Man må hente mad i kantinen, men man må ikke spise sin mad eller tage ophold der.
 • Ved sport og idrætsaktiviteter med fysisk kontakt anbefales øget opmærksomhed på hygiejne og forebyggelse af kontaktsmitte.
 • Større forsamlinger skal undgås indtil videre – f.eks. skolesamlinger, barer, fællesarrangementer fester og andet, hvor mange elever på tværs af klasser er samlet.

Offentlig transport

Sundhedsstyrelsen har udvidet sine anbefalinger om brug af mundbind i særlige situationer. Så hvis man kører i tog eller bus i myldretiden for at komme i eller fra skole, så anbefales det, at man bruger mundbind under transporten. Se mere her.

Hvad gør man ved mistanke om Covid-19?

Symptomer på COVID-19 er hoste, feber, ondt i halsen, muskelsmerter, vejrtrækningsbesvær og hovedpine.

I det omfang der sker en fravigelse af 1-meters kravet, skal der være særligt fokus på identifikation og orientering af nære kontakter, jf. Børne- og Undervisningsministeriets retningslinjer ift. forebyggelse af smittespredning, som er gældende pr. 1. august 2020.

Hvis en elev eller ansat får symptomer på coronavirus i løbet af skoledagen, skal vedkommende straks gå hjem og kontakte egen læge med henblik på vurdering og test. Mundbind bør påføres straks og bæres under hjemtransporten.

Eleven kontakter efter hjemkomst skolens kontor på 45 11 51 51. Skolen beder om samtykke til at orientere nære kontakter. Den ansatte orienterer selv sin nærmeste leder. Skolens ledelse vurderer i hvert enkelt tilfælde, hvordan der skal reageres på mistanke/smitte med henblik på orientering af nære kontakter, herunder eventuel omstilling til virtuel undervisning.

Man skal blive hjemme indtil 48 timer efter man har haft sidste symptomer.

Hvad gør man ved bekræftet tilfælde af Covid-19?

Hvis en elev eller en ansat testes positiv for Covid-19 skal kontoret informeres på 45 11 51 51, så vi  sammen med den smittede kan lave opsporing af nære kontakter på skolen (se Sundhedsstyrelsens definition nedenfor).

I det omfang, der sker en fravigelse af 1-meters kravet, jf. punktet om Afstand ovenfor i afsnit 1, skal der være særligt fokus på identifikation og orientering af nære kontakter, jf. Børne- og Undervisningsministeriets retningslinjer ift. forebyggelse af smittespredning, som er gældende pr. 1. august 2020

De nære kontakter hjemsendes, går i selvisolation og kontakter egen læge med henblik på vurdering og test.

Man anses for smittefri 48 timer efter, at man ikke længere har symptomer, og herefter kan man komme i skole eller på arbejde igen. Kontakt egen læge og få vurdering ved tvivl. Inden tilbagevenden orienteres skolens kontor på 45 11 51 51 (hvis du er elev) og nærmeste leder (hvis du er ansat).

Hvis du har nære kontakter, som er smittede, skal du kontakte egen læge med henblik på vurdering og test.

Hvis der er flere smittede i en klasse eller på skolen, vil det blive afklaret, om der er sket en større smittespredning og udbrudshåndtering iværksættes evt. med hjælp fra den kommunale sundhedstjeneste og Styrelsen for Patientsikkerhed. I sådanne tilfælde vil klasser kunne blive hjemsendt, og skolen kan i yderste konsekvens blive helt- eller delvist lukkes ned. I sådanne tilfælde overgår skolen til virtuel undervisning på Microsoft Teams.

Definition af nære kontakter

Sundhedsstyrelsens definition af nære kontakter:

 • En person, der bor sammen med en, der har fået påvist ny coronavirus.
 • En person, der har haft direkte fysisk kontakt (fx kram) med en, der har fået påvist ny coronavirus.
 • En person med ubeskyttet og direkte kontakt til smittefarlige sekreter fra en person, der har fået påvist ny coronavirus.
 • En person der har haft tæt “ansigt-til-ansigt” kontakt inden for 1 meter i mere end 15 minutter (fx i samtale med personen) med en, der har fået påvist ny coronavirus.
 • Sundhedspersonale og andre, som har deltaget i plejen af en patient med COVID-19 og som ikke har benyttet værnemidler på de foreskrevne måder.

For at blive betragtet som en nær kontakt, skal man have været sammen med den smittede i perioden fra 48 timer før personens symptomer startede og indtil 48 timer efter, at symptomerne er ophørt.

Hvis personen ikke har nogen symptomer og bliver testet positiv, skal man have været sammen med den smittede person i perioden fra 48 timer efter, han/hun havde en positiv test til 7 dage efter, han/hun fik taget testen, for at det regnes som en nær kontakt.

Anbefalinger til nære kontakter

Det anbefales, at nære kontakter testes to gange og isoleres indtil svar på første test foreligger. Forældre til børn, der har været nære kontakter, skal selv sørge for at opsøge en læge henblik på test af barnet (børn over 15 år kan dog selv opsøge læge).