På Gammel Hellerup Gymnasium glæder vi os til at byde mere end 350 nye 1.g’ere velkommen. Et hold af turorer, introlærere og studievejledere står klar til at give de nye elever en god og tryg introduktion til Gammel Hellerup Gymnasium og skabe gode rammer for at de nye elever hurtigt føler sig hjemme og får nye venner på skolen. Introprogrammet består af en masse både sociale og faglige aktiviteter, der selvfølgelig er alkoholfrie.

Den 12. august holdet vi traditionen tro en introcafé. Cafeen er med vilje lagt på den samme dag, hvor det berygtede arrangement i Dyrehaven finder sted. Vi ønsker at levere et trygt alternativ til ’Druk i Dyrehaven’, hvor vores elever kan lære hinanden at kende i trygge rammer.

Til introcaféen vil der være forskellige sociale aktiviteter såsom beachvolley og andre konkurrencer, hvor eleverne kan møde hinanden på tværs af klasser og årgange. Der vil også være musik og bar, hvor der er mulighed for at købe øl. Cafeen ligger i forlængelse af undervisningen, så eleverne ikke har mulighed for at drikke alkohol sammen inden cafeen, da vi ikke ønsker at alkohol skal være den centrale fællesskabsgivende faktor.

Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen og Danske Gymnasier

På denne måde følger vi ikke Sundhedsstyrelsen og Danske Gymnasiers appel om at ”Lade perioden indtil efterårsferien være alkoholfri, så der ikke er fester eller andre begivenheder arrangeret af eller på skolen, som inkluderer alkohol.”

 Vi følger de øvrige anbefalinger og finder den udsendte appel interessant og relevant på flere punkter. Den taler ind i initiativer og en dialog vi i forvejen har med eleverne på Gammel Hellerup Gymnasium. De seneste mange år har vi haft et stort fokus på at skabe trygge fester med plads til alle. Her må man eksempelvis ikke møde op, hvis man er alt for beruset, der serveres gratis vand, og man kan købe alkoholfrie drikke i baren (læs evt. mere her). Derudover har vi fokus på at have en lang række sociale tilbud på skolen, hvor alkohol er forbudt. De to seneste elevrådsseminarer har netop haft fokus på, hvordan vi skaber endnu flere sociale aktiviteter uden alkohol. De sociale aktiviteter ved introcafeen er således udtænkt i dialog med eleverne – ligesom en del andre nye alkoholfrie initiativer på skolen.

Vi mener, at mindre fokus på alkohol og flere alkoholfrie sociale aktiviteter på gymnasiet er en del af fremtiden, og derfor hilser vi debatten meget velkommen. Samtidig har vi på gymnasiet et stort fokus på dialog og dannelse, som bl.a. er helt centralt i vores nye strategi. I dette fokus ligger en stor respekt for at inddrage eleverne i dialogen, når nye store ændringer skal indføres på gymnasiet. Derfor har vi vurderet at timingen for en mulig aflysning – få dage før studiestart, ikke vil skabe den konstruktive dialog og udvise den respekt for elevernes planlægningsarbejde, som vi ønsker at skabe rammer for.

Når det er sagt, vil vi i høj grad arbejde videre med endnu flere alkoholfrie sociale arrangementer og aktiviteter og fortsætte dialogen med eleverne. Vi har et godt samarbejde med Gentofte Kommune om alkoholkultur blandt unge, sparrer med mange af vores kollegaer på andre gymnasier og følger med interesse den løbende debat, der peger i retning af et helt eller delvist alkoholfrit gymnasieliv.  

Hvis du ønsker at læse mere om hvordan Gammel Hellerup Gymnasium forholder sig til alkohol og euforiserende stoffer kan du læse mere her 

 

 

 

 

 

 

 

Det er ikke tilladt at drikke alkohol på GHG første skoledag, og alkohol er bestemt ikke en del af skolens planlagte program. Gymnasiets program for første skoledag er en blanding af, at de nye 1.g’ere møder deres lærere, studievejledere og får forskellige praktiske informationer. Yderligere er der tilknyttet to tutorer til hver klasse bestående af ældre elever, som skal hjælpe med at få de nye elever til at føle sig velkomne, trygge og få rystet klasserne godt sammen.

Hvorfor ikke bare lade være med at servere alkohol?

Muligheden for at købe øl til gymnasiefester er en lang tradition på (så vidt vi ved) alle gymnasier i Danmark. Det er dog naturligvis ikke et argument i sig selv, og det er altid en diskussion værd, om vi som skole skal give mulighed for at købe alkohol til festerne. GHG’s ledelse er altid i meget tæt dialog med eleverne bl.a. via elevrådet, og vurderingen er, at eleverne hellere vil blive hjemme og holde privatfester, hvis man helt udelukkede muligheden for at købe alkohol til festerne. Til gymnasiets fester gør vi meget ud af at skabe nogle trygge rammer for eleverne. Der er altid lærere til stede, der er vagter til at passe på eleverne, og der bliver ringet hjem til elevernes forældre, hvis der eksempelvis er en, der er meget fuld eller lignende. Derfor er dispositionen fra skolens side altså fortsat, at der kan køber alkohol med en alkoholprocent svarende til en ’almindelig øl’ til skolens fester. Når det er sagt, er der mange andre sociale arrangementer på skolen, hvor det er forbudt at drikke alkohol. Eksempelvis har vi brætspilscafé, filmaftner, debatcafeer, frivillig idræt osv.

 

 

 

Trygge fester

Det betyder meget, at elever på Gammel Hellerup Gymnasium kan gå til trygge fester. Det betyder, at GHG har særligt fokus på trygge cafeer og fester, hvor alle kan føle sig godt tilpas og få en god oplevelse.

Der er altid lærervagter med til fester og cafeer for at passe godt på eleverne, og som eleverne kan komme til, hvis de har behov for at tale med en voksen. Til de fleste fester er der også repræsentanter fra skolens ledelse. Derudover er der professionelle vagter med til festerne, der har stor erfaring med at skabe tryghed og orden. Er elever for fulde, kan de ikke deltage i festen, men skolen hjælper med at kontakte forældre, så eleverne kan komme sikkert hjem, hvis det er nødvendigt. Udviser elever aggressiv adfærd, kan de ligeledes ikke deltage i festen, men vil blive sendt hjem og eventuelt få karantæne.

Derudover er det vigtigt, at elever ikke føler, at alkohol er en selvfølge til gymnasiets fester. Til fester på skolen er der altid gratis vand, og der kan købes sodavand i baren.

Samtidig appellerer vi gennem forældremøder til, at forældrene tage nogle gode snakke med deres børn om alkohol.

Forældre er altid velkomne til at kontakte en af skolens studievejledere, hvis de har spørgsmål eller bekymringer, og man kan finde forskellige gode råd til at snakke med sin teenager om alkohol i brochuren UNGE ALKOHOL FESTER

 Euforiserende stoffer

Til alle gymnasiefester er der kontrol ved døren, og har man mistanke om, at nogle elever medbringer euforiserende stoffer, er der mulighed for at visitere og teste eleven.

For at forebygge euforiserende stoffer til skolens fester er der derudover mulighed for at udføre stikprøvekontroller, og der har ved nogle enkelte fester været en narkohund.

Gymnasiet har en nultolerance over for at medbringe euforiserende stoffer på skolen, og en overtrædelse vil føre til bortvisning og eventuel politianmeldelse. Man kan læse mere om det i skolens studie- og ordensregler samt i skolens alkohol- og rusmiddelpolitik. Begge ligger på hjemmesiden.

Er du forældre eller på anden måde har spørgsmål til GHG er du altid velkommen til at skole

På Gammel Hellerup Gymnasium følger vi debatten om unges alkohol- og stofmisbrug. Vi finder det bekymrende at særligt unge i København og Nordsjælland har et højere forbrug af alkohol og stoffer end landsgennemsnittet. Ledelsen på Gammel Hellerup Gymnasium har været til flere møder på Gentofte kommune for at holde sig opdateret på den nyeste viden og etablere et godt samarbejde om en forebyggende indsats.

På GHG har man i mange år haft fokus på at forebygge unges misbrug af alkohol og stoffer. Som noget helt nyt får gymnasiet en misbrugskonsulent fra Gentofte Kommune ud og holde oplæg i alle 1.g’klasserne som et supplement til den øvrige indsats på området, som du kan læse mere om herunder. 

Forebyggende indsats

Alkohol og for nogles vedkommende stoffer er emner, der bliver aktuelle, når børn bliver til unge og begynder at gå til fester. På Gammel Hellerup Gymnasium sættes der meget fokus på at forebygge misbrug og støtte de unge til at passe på sig selv og hinanden. Hvert år er der flere initiativer i 1.g, der skal klæde de unge på til navigere trygt i ungdomslivet. Eksempelvis har vi hvert år et stort oplæg for alle 1.g’ere fra DrugRebels, hvor unge fortæller deres egne historier, læger fortæller om konsekvenserne ved misbrug, og der skabes en dialog med eleverne om, hvordan et misbrug forebygges.

4.g’ere fra GHG holder tidligt på året oplæg for alle GHG’s nye 1.g’ere. Med et helt nyligt gymnasieforløb i frisk erindring kan to studenter med stor ærlighed og oprigtighed fortælle om deres år på GHG på godt og ondt. De fortæller om faldgrupper, hvad man skal være særligt opmærksom på og de gode oplevelser, man skal huske at nyde, mens man er på gymnasiet. Her kommer de også ind på, hvordan man ikke skal føle sig presset til at drikke eller drikke for meget, og hvordan man passer på sig selv og hinanden.

Derudover tages emnerne op på forskellige måder i undervisningen, og alle elever og deres forældre tilknyttet en af skolens fire studievejledere, der altid er parate til at støtte og rådgive. De kan også henvise til hjælpeprogrammer, hvis der er tale om et misbrug.

 

orældre er altid velkomne til at kontakte en af skolens studievejledere, hvis de har spørgsmål eller bekymringer, og man kan finde forskellige gode råd til at snakke med sin teenager om alkohol i brochuren UNGE ALKOHOL FESTER

Trygge fester på GHG

GHG har særligt fokus på trygge cafeer og fester, hvor alle kan føle sig godt tilpas og få en god oplevelse.  

Der er altid lærervagter med til fester og cafeer for at passe godt på eleverne, og som eleverne kan komme til, hvis de har behov for at tale med en voksen. Til de fleste fester er der også repræsentanter fra skolens ledelse. Derudover er der professionelle vagter med til festerne, der har stor erfaring med at skabe tryghed og orden. Er elever for fulde, kan de ikke deltage i festen, men skolen hjælper med at kontakte forældre, så eleverne kan komme sikkert hjem, hvis det er nødvendigt. Udviser elever aggressiv adfærd, kan de ligeledes ikke deltage i festen, men vil blive sendt hjem og eventuelt få karantæne.

Derudover er det vigtigt, at elever ikke føler, at alkohol er en selvfølge til gymnasiets fester. Til fester på skolen er der altid gratis vand, og der kan købes sodavand i baren.

FEBRUAR 2022

I dag var repræsentanter fra alle klasser samlet til elevrådsseminar i salen på GHG. Baggrunden for seminaret er et gensidigt ønske fra skolens ledelse og elevråd om at skabe endnu mere elevdemokrati og elevdeltagelse på Gammel Hellerup Gymnasium.

Elevdemokrati i centrum

Elevrådsformændene har en vigtig stemme både ved møder med ledelsen og i bestyrelsen. Derfor er det vigtigt, at elevrådet står stærkt og med dets repræsentanter forgrener sig ud i alle klasser, så alle elever har mulighed for at blive hørt og føle, de har en demokratisk indflydelse på skolens liv

Trivsel, fællesskab og alkoholkultur

Tre repræsentanter fra Gentofte Kommune var på besøg med et oplæg baseret på en ungeundersøgelse, der bl.a. spørger ind til trivsel og alkoholkultur blandt eleverne på Gammel Hellerup Gymnasium. Undersøgelsen viste at trivslen på GHG generelt er rigtig god. Mere end 80 procent af eleverne oplever en stor grad af trivsel og fællesskab på skolen og eksempelvis har 97 procent svaret, ’de har det godt med deres venner på GHG’.

I undersøgelsen var der også spurgt ind til elevernes opfattelse af alkoholkulturen på skolen. De fleste oplever i undersøgelsen at alkohol ikke fylder på et generende niveau, men en mindre del af eleverne havde svaret at alkohol ind imellem fylder for meget blandt de unge. Det gav anledning til nogle gode refleksioner fra elevrådet.

Gentofte kommune udlovede med deres besøg samtidig 5000 kr. til tre arrangementer, der kunne bakke op om trivslen og fællesskabet på GHG.

Nye initiativer

Efter oplægget blev elevrådet opdelt i mindre grupper. 3. g’erne for at planlægge et nyt koncept for deres sidste skoledag og 1. og 2. g’erne meldte sig ind i grupper, hvor de arbejdede med nye initiativer på skolen. Til sidst blev de nye initiativer fremlagt og Gentofte Kommune valgte, hvilke initiativer de ville støtte.

De tre initiativer er: En ny bestillings-app til kantinen, så der bliver mere tid til at hygge i frokostpausen. En hyttetur for alle 1.g’erne og en middag på tvært af alle tre årgange uden alkohol, men med andre fællesskabsgivende aktiviteter. Derudover blev der planlagt en ny udendørs sommer-café med volleyturnering, som festudvalget hjælper med at få stablet på benene.