Som led i din skolegang på Gammel Hellerup Gymnasium indsamler og behandler vi personoplysninger om dig og dine forældre.

Gammel Hellerup Gymnasium tilstræber at behandle så få personoplysninger om dig og dine forældre som muligt, ligesom vi kun foretager en behandling af de personoplysninger, vi har, hvis behandlingen er nødvendig, sagligt begrundet og proportionel.

Vi indsamler og behandler derfor som altovervejende udgangspunkt kun de personoplysninger, der er nødvendige for, at vi kan overholde vores pligter i henhold til den gymnasiale lovgivning.

I forbindelse med Gammel Hellerup Gymnasiums behandling af dine personoplysninger har du og dine forældre en række rettigheder:

Retten til indsigt: I kan få indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om jer, hvad formålet med behandlingen er, hvor længe vi opbevarer personoplysningerne, hvor vi har oplysningerne fra (hvis vi ikke har modtaget dem fra jer), samt hvem vi evt. videregiver personoplysningerne til. Retten til indsigt kan dog være begrænset, hvis hensynet til private interesser, fortrolighed om andres oplysninger eller tavshedspligt i den offentlige forvaltning kræver det, jf. databeskyttelseslovens §22.

Retten til indsigelse: I kan gøre indsigelse mod vores behandling af personoplysninger, hvis jeres interesser i ikke at få behandlet personoplysninger, går forud for Gammel Hellerup Gymnasiums legitime interesser i at kunne foretage behandlingen, jf. artikel 21 i databeskyttelsesforordningen.

Retten til berigtigelse: I kan få rettet eller suppleret personoplysninger om jer, som er forkerte eller ufuldstændige, jf. artikel 16 i databeskyttelsesforordningen.

Retten til begrænsning af behandlingen: I har ret til at få begrænset vores behandling af jeres personoplysninger, hvis der er særlige grunde til det, jf. artikel 18 i databeskyttelsesforordningen.

Retten til sletning: Vi opbevarer jeres personoplysninger, så længe det er nødvendigt af hensyn til Gammel Hellerup Gymnasiums dokumentation for din skolegang. Dog skal oplysninger om navn og cpr-nummer i forbindelse med eksamensbeviser gemmes i op til 30 år.

Hvis du (eller dine forældre) har spørgsmål eller ønsker at gøre brug af de rettigheder, der er beskrevet ovenfor, kan skolen kontaktes på adm@ghg.dk eller på telefonnummer 45 11 51 51. Skolens databeskyttelsesrådgiver, Vicky Bender Lorenzen, kan kontaktes på dpo@ghg.dk.

Klageadgang: Gammel Hellerup Gymnasiums behandling af personoplysninger kan påklages til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. 1300 København K. www.datatilsynet.dk